ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะทางสังคม
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
  ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ

 

 

 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
บันเทิง
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

ค้นจาก web ค้นจาก google
 
 

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ฐานข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
ที่ สถานที่ ที่ตั้ง ประเภท
1 วัดพระธาตุสัจจะ(วัดลาดปู่ทรงธรรม) หมู่ 7 บ้านชลประทาน  ริมถนนท่าลี่-อาฮี ประวัติศาสตร์
2 ต้นมะค่ายักษ์-ภูผาแง่ม หมู่ 5 บ้านยาง ธรรมชาติ
3 น้ำตกตาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านวังขาม ธรรมชาติ
4 น้ำตกห้วยชะนา หมู่ 8 บ้านน้ำกระโทม ธรรมชาติ
5 วัดพระธาตุอุโมงค์ หมู่ 5 บ้านยาง ประวัติศาสตร์

 

ข้อมูลด้านศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาสูง และมีสถาบันทางศาสนา ดังนี้
 - มีวัด 10 แห่ง คือ    
1. วัดพระธาตุสัจจะ (วัดลาดปู่ทรงธรรม)  ตั้งอยู่ ริมถนนสายท่าลี่ - อาฮี
2. วัดพระธาตุอุโมงค์                             หมู่ 5  บ้านยาง 
3. วัดวุฒาราม                                      หมู่ 1  บ้านโนนสว่าง
4. วัดศรีภูช้าง                                       หมู่ 1  บ้านโนนสว่างคุ้มจุดตรวจ 
5.วัดป่าเลย์ไลก์                                     หมู่ 4  บ้านสวัสดิ์พัฒนา
6. วัดอุโมงมังคลาราม                            หมู่ 5  บ้านยาง
7. วัดศรีสว่าง                                       หมู่ 6  บ้านวังขาม
8. วัดบ้านชลประทาน                            หมู่ 7  บ้านชลประทาน
9. วัดบ้านน้ำกระโทม                             หมู่ 8  บ้านน้ำกระโทม
10. วัดสว่างอารมณ์                              หมู่ 9  บ้านกกก้านเหลือง
 - มีโบสถ์คริสต์ 0 แห่ง
 - มีมัสยิด(อิสลาม)  0  แห่ง

 

ข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมในท้องถิ่น
ประชาชนยังให้ความสำคัญกับประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งมีประเพณีที่สำคัญ  ดังนี้
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
1 บุญข้าวเปลือกข้าวสารและบุญข้าวจี่  เดือน 3 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ
2 บุญสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว ตบพระทราย ยกทุง แห่ต้นดอกไม้ แห่กันหลอนวันสุดท้าย) เดือน 5
3 เลี้ยงผีขุนห้วยยาง เดือน 5 หรือเดือน 6 หลังสงกรานต์ 
4 บุญประจำปีเดือนหก (ประเพณีเบิกอุปคุตม์ในตอนเช้า) ภายในเดือน 6
5 เลี้ยงเจ้าบ้าน (เลี้ยงปี) เดือน 6  ขึ้น 3 ค่ำ 
6 บุญเข้าพรรษา ทอดเทียนพรรษา เดือน 8 
7 บุญข้าวประดับดิน เดือน 9 วันแรม 14 ค่ำ 
8 บุญข้าวสาก เดือน 10 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ 
9 บุญออกพรรษา(แห่ต้นผึ้ง) เดือน 11 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ 
10 บุญกฐิน ภายในเดือน 12 
11 เลี้ยงเจ้าบ้าน (เลี้ยงแก้บะ) เดือน 12 ขึ้น 3 ค่ำ 

 

ข้อมูลปราชญ์ความรู้/ปูชนียบุคคล (คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น)ที่ควรยกย่อง 
         
ที่ ชื่อสกุล ที่อยู่ อายุ(ปี) ปราชญ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ
1 นายทอน  เขาลาด 35 หมู่ 6 บ้านวังขาม 75 การจักสานกระติ๊บข้าว, หวด
2 นางสาย จันจุติ 14 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 71 การท่องสรภัญญะ
3 นางหนูพิษ  ทวีวัฒน์ 54 หมู่ 5 บ้านยาง 66 การทอผ้าด้วยกี่กระตุก
4 นางบุญเส็ง  จันจุติ 83 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 58 การทอผ้าด้วยกี่กระตุก/การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าธรรมดา
5 นางมาลี  ภาจำรงค์ 60/1 หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง 51 การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า
6 นางอินปัน  ไชยเลิศ 102 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 62 การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า
7 นางสมจิตร์  จินายศ 20 หมู่ 5 บ้านยาง 57 การทอไหมพรม
8 นางทองเหลือง  ขันทะคีรี  หมู่ 7 บ้านชลประทาน   การทำบายศรี
9 นางแพง  ใจทิพย์ 88 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 71 การทำบายศรี
10 นางมี  ขันทะคีรี 1 หมู่ 7 บ้านชลประทาน 71 การทำบายศรี
11 นางหนูครบ  ไชยเลิศ 94 หมู่ 5 บ้านยาง 80 การทำบายศรี
12 นางฮัง  ธัญญารักษ์ 22 หมู่ 7 บ้านชลประทาน 79 การทำบายศรี
13 นางถั่น  แก้วชูฟอง 52 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 60 การทำบายศรี/การทอผ้าด้วยกี่กระตุก/กี่ทอผ้าธรรมดา
14 นางวาสน์  กาญจนสิทธิ์ 37 หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง 58 การทำบายศรี/การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า
15 นางระยอง บรรดิษฐ์ภักดิ์ 25 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 51 การทำบายศรี/การทำกระทงใบตอง/การท่องสรภัญญะ
16 นางมี  พาพุท 65 หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง 75 การทำบายศรี/ทอเสื่อกก
17 นางเข็มพร  อินปลัด 57 หมู่ 1 บ้านโนนสว่าง 43 การนวดแผนไทย
18 นางฉลอง  ไชยเลิศ 91 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 64 การนวดแผนไทย
19 นายออน  จันจุติ 92 หมู่ 6 บ้านวังขาม 79 การรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์(เป่า)
20 นายวิทย์ คันทะศรี 7 หมู่ 7 บ้านชลประทาน   การรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์(เป่า) /ดูฤกษ์ยาม
21 นายสมบูรณ์  แสนสุภา 37 หมู่ 6 บ้านวังขาม 85 การรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์(เป่า)/การต้มยาสมุนไพร/ยาแผนโบราณ
22 นายใคร ยศสุธรรม 81 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง 66 งานจักสานไม้ไผ่
23 นายจำปา ขันทะคีรี 37 หมู่ 7 บ้านชลประทาน 89 งานจักสานไม้ไผ่
24 นายถิน ไชยเลิศ 85 หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษีประจำปี 2558
ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ อบต.ท่าลี่
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปี 2559
ประกาศผลการรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คู่มือการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

 
 
 
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6